Happy Birthday

  mayank singh
  6-C
  17-Sep-2009
  astha nishad
  7-C
  17-Sep-2009
  mohd kumail
  12-D(COM+HIND/COMP)
  17-Sep-2004
  qasim abbas
  9-A (SCI+COMP)
  17-Sep-2008
  armeena naseem
  8-B
  17-Sep-2007
  aaradhya yadav i
  3-D
  17-Sep-2013
  saksham gautam
  2-C
  17-Sep-2014
  prabhat kashyap
  3-D
  17-Sep-2013
  mohd. haider
  1-A
  17-Sep-2014
  swastik jaiswal
  6-D
  17-Sep-2009
  divyanshi yadav
  10-D (COM+PED)
  17-Sep-2005
  zaheeb warsi
  8-C
  17-Sep-2007